Leidt een re-organisatie tot een zooitje ongeregeld?

motivatie is vaak ver te zoeken.De motivatie in een team kan om verschillende redenen verdwenen zijn. Dat kan zijn doordat de samenstelling van een team verandert. Dat kan ook gebeuren wanneer de werkprocessen veranderen. Tegenwoordig komt dit vaak voor ten gevolge van een reorganisatie of verandering van strategie.

—–

Ik werd laatst gevraagd een team te coachen dat samengesteld was uit leden van diverse afdelingen die, na een pijnlijke ontslagronde binnen het bedrijf, aan elkaar waren ‘overgeleverd’, zoals ze het zelf noemden.

Het nieuwe team bestond uit 11 personen die voorheen bijna allemaal een zelfstandige en/of leidinggevende functie hadden gehad binnen het bedrijf. Door de re-organisatie waren verschillende afdelingen geëlimineerd en vormden deze personen het nieuwe ‘kern’team van het bedrijf.

coachen, coachingMaar door al deze wijzigingen, het verlies van collega’s, het veranderen van functie en van verantwoordelijkheid, bestond er een totaal gebrek aan motivatie. Van een ‘team’ was geen sprake.

De belangrijkste speerpunten:
Hoe halen we de motivatie weer terug? Hoe krijgen we het team weer enthousiast?
Is het beter om ieder teamlid individueel te benaderen, of gaan we met het hele team aan de slag?

Daar ik uit het strategiegesprek begreep dat het geen onderlinge conflicten waren die de oorzaak waren van dit disfunctioneren van het team, heb ik gekozen om het team als groep te coachen. Dit is vaak doeltreffender omdat zo de eerste fase van verbinding ontstaat.

 1. Allereerst heb ik de verlangens die leven in het team geinventariseerd.
  De teamleden hebben de mogelijkheid gekregen om deze verlangens uit te spreken.
  Ze hebben naar elkaar geluisterd en we hebben besproken dat ze elkaars verlangens serieus nemen.
  Daarna kwam de vraag:
  Hoe kunnen de leden zelf al aan deze verlangens tegemoet komen?
  Iedereen is hierbij individueel gehoord. We hebben bewust niet naar één oplossing voor alle verlangens gezocht, want dan worden er weer concessies gedaan. Ieder individu is met zijn eigen verlangens serieus genomen. Hierdoor ontstaat er al pratend een gevoel van vertrouwen.
 2. Verder hebben we ook de drempels in het team geinventariseerd.
  Het is soms moeilijk om de drempels onder woorden te brengen. Vooral als het lijkt alsof je jezelf ‘te goed’ vindt voor je nieuwe functie. Elk individu heeft de ruimte gekregen om in zijn of haar eigen woorden de weerstand te benoemen.
  Elke situatie is uniek. Ieder individu is uniek. Een prachtig hulpmiddel hierbij bleek de groepsdynamiek. Samen probeerden de andere teamleden de drempel te verlagen of deze weg te nemen. Maar vooral is ervoor gezorgd dat een obstakel niet gebagatelliseerd werd. Een veilige omgeving is hierbij een eerste vereiste!

Omdat veel teamleden al jaren verbonden zijn aan het bedrijf, ieder met eigen (repeterende) verantwoordelijkheden is er in de afgelopen jaren weinig terecht gekomen van nieuwe uitdagingen. Nu, in de nieuwe situatie, krijgen de leden weer ruimte voor zelfontplooiing. De nieuwe omgeving is hierbij medebepalend.

glazen bolVragen die nu gesteld werden:
– Hoe ziet het team als geheel haar toekomst?
– Hoe ziet een individueel teamlid zijn of haar toekomst?
– Zijn deze verwachtingen reëel?
– Welke capaciteiten van de teamleden kunnen ingezet worden om deze verwachtingen waar te maken?
– Waardoor maken we het werk weer een uitdaging?

4. Op dit punt is het belangrijk om de talenten te ontdekken en in te zetten. Mensen kunnen Talent moet gevoed wordenvaak meer dan hun cv weergeeft. Het resultaat van deze inventarisatie van competenties was heel snel zichtbaar. Het team toonde betrokkenheid, creativiteit, motivatie en verhoogde inzet. Kortom een win-win situatie.

———-

Wanneer een groep mensen een team moeten vormen, wordt verwacht dat zij samen de doelen van het bedrijf nastreven, ieder met eigen verantwoordelijkheden en taken.
Maar ieder teamlid heeft eigen drijfveren en kwaliteiten, evenals voorkeuren en belangen.

Het is dus een serieuze taak om een team effectief en efficiënt samen te stellen, de taken te verdelen en het te begeleiden, zodat het in zijn kracht staat. Rekening houdend met competenties en drijfveren van het individu. Het is belangrijk om verlangens serieus te nemen en te kijken hoe je die tegemoet kunt komen.

Wat mij eerst een grote uitdaging leek, was uiteindelijk een geweldige beleving. Dezegood team teamleden waren eigenlijk allemaal heel betrokken bij het bedrijf. Maar doordat hun plaats in het team nog niet duidelijk was werd hun reactie weerbarstig, bijna obstinaat. Na dit overleg met elkaar hebben ze allemaal het gevoel een belangrijke plaats in te nemen in het nieuwe team vanwege hun talenten en kennis. Ze voelen zich gewaardeerd.

Het was een zeer intensieve maar uiterst succesvolle coaching!